Czym jest audyt przedsiębiorstwa?

Audyt to badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Audyty przeprowadza się w celu zapewnienia inwestorom i innym interesariuszom pewności, że sprawozdania finansowe spółki są rzetelne. Audyty dają także organom regulacyjnym pewność, że spółka przestrzega odpowiednich norm prawnych i regulacyjnych. Po przeprowadzeniu audytu audytor wydaje opinię na temat tego, czy sprawozdanie finansowe dokładnie odzwierciedla sytuację finansową firmy.

Chociaż istnieje wiele rodzajów audytów, w kontekście finansów przedsiębiorstw audyt odnosi się zazwyczaj do audytów przeprowadzanych w spółkach publicznych lub prywatnych. W przypadku firm prywatnych audyt nie jest wymagany prawnie, ale nadal przeprowadza się go, aby zapewnić inwestorom, bankom i innym interesariuszom zaufanie do sytuacji finansowej firmy.

Podczas audytu badane są różne sprawozdania finansowe, takie jak rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz bilans. Audyt dostarcza interesariuszom i organom regulacyjnym informacji o sposobie zarabiania i wydawania pieniędzy w ciągu roku obrotowego. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa audyt może trwać od kilku miesięcy do całego roku.

Audyt przedsiębiorstwa – rodzaje

Audyt wewnętrzny jest inicjowany przez Ciebie i przeprowadzany przez osobę z Twojej firmy. Możesz zlecić komuś przeprowadzenie audytu wewnętrznego, aby zapobiec błędom finansowym i sprawdzić, czy firma realizuje swoje cele. Audyty wewnętrzne nie ograniczają się do badania finansów firmy. Mogą one zbadać operacje biznesowe i zarządzanie, aby upewnić się, że wszystko działa sprawnie. Jeśli masz członków zarządu lub udziałowców, możesz przeprowadzić audyt wewnętrzny, aby na bieżąco informować ich o stanie finansów firmy.

Audyt https://jw-a.pl/2017/07/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-2/ zewnętrzny jest przeprowadzany przez stronę trzecią, np. firmę ubezpieczeniową, lokalną agencję podatkową lub urząd skarbowy. Audytorzy zewnętrzni muszą postępować zgodnie ze standardami audytu, znanymi jako ogólnie przyjęte standardy audytu. Niektórzy audytorzy zewnętrzni mogą chcieć przyjrzeć się pełnemu obrazowi dokumentacji finansowej firmy, podczas gdy inni mogą zbadać konkretne aspekty działalności firmy. Raporty z audytu przygotowywane przez audytorów zewnętrznych są sporządzane zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami audytu.

Przegląd, czy audyt?

Przy rozważaniach na temat wyboru między audytem a przeglądem często pojawia się kwestia kosztów. Przegląd kosztuje mniej niż audyt i w związku z tym jest często postrzegany jako preferowana opcja, zwłaszcza w przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, o wysokim tempie wzrostu i ograniczonym kapitale operacyjnym.

Problem polega na tym, że przegląd daje jedynie ograniczoną pewność i ma znacznie węższy zakres w porównaniu z badaniem sprawozdań finansowych, ponieważ firma  opracowuje i przeprowadza procedury analityczne, zapytania i inne procedury tylko wtedy, gdy uzna to za konieczne na podstawie swojej wiedzy o branży i kliencie. Przegląd nie obejmuje badania systemu kontroli wewnętrznej jednostki ani ryzyka wystąpienia oszustw, co może być przedmiotem zainteresowania bankierów i inwestorów, którzy pożyczają/dostarczają środki finansowe rozwijającej się firmie.